Omgevingsvergunning

Wie wil bouwen of verbouwen, een boom wil kappen of iets anders aan de omgeving wil veranderen heeft meestal een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen, bijvoorbeeld bij dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning.

Omgevingsvergunning of vergunningvrij

Alle vergunningvrije situaties en de uitleg hierover vindt op Rijksoverheid.nl. Vervolgens kunt u op Omgevingsloket online checken of de bouwwerkzaamheden die u wilt uitvoeren, wel of niet vergunningplichtig zijn. Staat uw type bouwplan niet in dit besluit, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen

De gemeente:

  • bekijkt of uw aanvraag goed is ingevuld
  • beoordeelt uw aanvraag en kijkt of deze voldoet aan de indieningsvereisten en technische eisen
  • publiceert de ingekomen aanvraag en het besluit op uw aanvraag op Overheid.nl
  • laat bij reguliere procedure, voor eenvoudige aanvragen, binnen 8 weken weten of u een vergunning krijgt. Bij de uitgebreide procedure, voor bijzondere gevallen, krijgt u de beslissing binnen 6 maanden. De uitgebreide procedure geldt bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu, bij grotere afwijkingen van het bestemmingsplan, bij een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een pand.
    Let op: Wilt u de omgevingsvergunning voor meerdere activiteiten tegelijk aanvragen? En moet één van deze aanvragen de uitgebreide procedure doorlopen? Dan doorloopt de hele aanvraag de uitgebreide procedure. In sommige gevallen kunt u de activiteiten apart aanvragen. De beslistermijn mag één keer met 6 weken verlengd worden.
  • publiceert het besluit op uw aanvraag op overheid.nl, u kunt hierop reageren door een zienswijze in te dienen zoals in de bekendmaking staat aangegeven. 

Bekendmakingen per email ontvangen of app downloaden

Wilt u op de hoogte blijven van verleende omgevingsvergunningen? Dan kunt u zich aanmelden voor de (gratis) e-mailservice voor bekendmakingen over uw buurt

Bijzonderheden

Afwijken bestemmingsplan

Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? De gemeente heeft in sommige gevallen mogelijkheden om van een bestemmingsplan af te wijken.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De Omgevgingsdienst West-Holland adviseert gemeenten over hun stikstofaanpak bij de verlening van een omgevingsvergunning volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Zij voert daarnaast het zogenaamde Activiteitenbesluit milieubeheer uit. Hieruit volgt of bedrijven verplicht zijn bij de start of een verandering om een melding te doen van de milieugevolgen. Kijk voor meer informatie en veelgestelde vragen op de website van de Omgevingsdienst West-Holland www.odwh.nl.

Monument verbouwen

Voor verbouwingen of uitbreidingen van een monument is vaak naast de eventuele omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ook een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument nodig. Kijk voor informatie bij Monument verbouwen. 

Melding sloop of verwijdering asbesthoudend materiaal 

Voor de sloop of verwijdering van asbesthoudend materiaal moet u altijd een melding indienen via Omgevingsloket online. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen.

In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • u verwijdert als particulier hechtgebonden asbesthoudende platen tot een maximum van 35 m2 per kadstraal perceel
  • uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

Intrekken omgevingsvergunning

Wordt er geconstateerd dat u nog niet gestart bent of al geruime tijd geen handelingen heeft verricht ten aanzien van de verleende vergunning, dan kan de gemeente overgaan tot het intrekken van de verleende vergunning. U ontvangt dan bericht over het voornemen tot intrekken van de vergunning. U wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren op het voornemen tot intrekken. Indien u niet reageert op het voornemen of uw redenen niet voldoende worden geacht om de vergunning te verlenen, gaan wij over tot het definitief intrekken van de omgevingsvergunning. Van het definitieve besluit ontvangt u een bericht. Tegen het definitieve besluit staat beroep en bezwaar open. Indien er wordt besloten uw vergunning te verlengen, worden er leges geheven volgens de actuele legesverordening.

Inzien vergunning

Wilt u stukken van een omgevingsvergunning inzien, dan maakt u een afspraak inzien vergunningen.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten die worden aangevraagd. Voor sommige activiteiten zijn vaste bedragen opgenomen in de legesverordening, voor andere zijn de bedragen gerelateerd aan de bouwkosten. U vindt deze in de legesverordening.

Er worden extra leges van 10% in rekening gebracht bij omgevingsvergunningen die niet volledig digitaal via bovengenoemde omgevingsloket.nl zijn aangevraagd, met een minimumbedrag van € 50,90 en een maximum van € 1.527,00. 

Als een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan tezamen met een omgevingsvergunning wordt aangevraagd wordt het legesbedrag dat voortvloeit uit de afzonderlijke tarieven, verminderd met 7,5%; met een maximum aan vermindering van € 1.000,00.

Meer informatie

Voor specifieke gevallen blijft maatwerk geboden en volgt een beoordeling per aanvraag. Voor meer informatie kunt u uw vraag stellen bij Loket dienstverlening via het contactformulier. Zorg voor een duidelijke omschrijving van het bouwplan of voeg direct een situatietekening van het bouwplan toe als bijlage. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om uw vraag direct te beantwoorden of om een afspraak te maken.