Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie leggen we vast hoe we als gemeente willen ontwikkelen.

De samenleving verandert. We zien vergrijzing, grotere culturele diversiteit, een veranderende arbeidsmarkt, een groter verschil in gezondheid en persoonlijke voorkeuren, specifieke zorg, nieuwe woonvormen, een veranderend klimaat. We zien een gemeente die meer taken en verantwoordelijkheden krijgt, die vaker regionaal samenwerkt. We zien gemeenschappen en dorpen initiatief nemen zoals energiecoöperaties die worden opgericht en sportverenigingen die meer dan sportclub zijn. Deze veranderende samenleving is terug te zien in onze omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie gaat in op zaken als recreatie, natuur, onderwijs, mobiliteit, gezondheid, wonen, landbouw, economie en duurzaamheid. In deze visie verbinden we de fysieke leefomgeving en het sociale domein aan elkaar. En vanuit deze visie geven we, waar het kan, zoveel mogelijk de regie aan onze inwoners en professionals. In Kaag en Braassem zijn we daar al eerder mee aan de slag gegaan met een Maatschappelijke agenda (MAG). De MAG is opgegaan in de Omgevingsvisie. Met de omgevingsvisie borgen we wat goed gaat en zetten we in op verdere vernieuwing en ontwikkeling waar dit nodig is.

Wijzigingsdocument Omgevingsvisie Kaag en Braassem ter inzage

Eind 2020 is de eerste Omgevingsvisie voor en van Kaag en Braassem vastgesteld. In het afgelopen jaar is de Omgevingsvisie op een aantal gebieden nog concreter gemaakt. Zo zijn de belangrijke uitgangspunten van de verschillende gebiedstypen nog verder uitgewerkt. Het wijzigingsdocument van de Omgevingsvisie ligt ter inzage van woensdag 29 september tot woensdag 10 november bij de receptie van het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem (Westeinde 1 in Roelofarendsveen) en op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.OMGEVINGSVISIEKB2-ONT2. 

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder een zienswijze ten aanzien van het ontwerp kenbaar maken aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem. Deze kunt u schriftelijk indienen, of via het contactformulier. 

Wijzigingen

In de Omgevingsvisie is het grote oppervlakte van onze gemeente opgedeeld in een aantal gebiedstypen: De kernen, het buitengebied, de bedrijventerreinen en het glastuinbouwgebied. Ieder gebied heeft zijn eigen kernwaarden en uitgangspunten. Een verdere uitwerking van deze gebiedstypen wordt als bijlage aan de Omgevingsvisie toegevoegd. Deze geven meer inzicht in de uitgangspunten en activiteiten per gebied van onze gemeente.

In de programma’s van een gebied wordt weergegeven welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan en hoe we willen sturen bij ontwikkelingen. Concreet betekent dat voor u dat u kunt inzien welke activiteiten u wel of niet kunt organiseren in een bepaald gebied. Dat kan helpen bij het ontwikkelen van een initiatief bijvoorbeeld. Denk hierbij aan de volgende activiteiten:

  • Het organiseren van evenementen, rekening houdend met verschillende groottes en kernwaarden per gebied.
  • Welke (neven)activiteiten kunnen agrariërs ontplooien.
  • Hoe sturen we bij de ontwikkeling van (nieuwe) bedrijventerreinen.

Website Omgevingsvisie

De eerder vastgestelde Omgevingsvisie kunt u ook vinden via bovenstaande link naar ruimtelijkeplannen.nl of via de aparte website omgevingsvisie Kaag en Braassem (in de browsers van Google Chrome en Firefox. Internet Explorer werkt minder goed).

Doorlopend proces van participatie

De eerste Omgevingsvisie is in samenwerking met inwoners, belangorganisaties en strategische partners ontwikkeld. In diverse werkvormen is input opgehaald en verwerkt, om er samen een mooi en helder stuk van te maken. De participatie beperkt zich niet alleen tot het opstellen van de Omgevingsvisie, maar is een doorlopend proces. U kunt zich bijvoorbeeld altijd nog aanmelden voor het inwonerspanel ‘Kaag en Braassem spreekt.’