Grondbeleid - Snippergrond

De gemeente heeft een eigen grondbeleid. Veel inwoners van de gemeente Kaag en Braassem hebben grenzend aan hun woning een reststrook gemeentegrond liggen of in gebruik. De gemeente verkoopt deze reststroken grond. Hierbij geldt wel het beleidsmatige kader.

Grondbeleid

Met het grondbeleid kunnen we onze ruimtelijke doelen realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, economie ontwikkeling, openbare ruimte en maatschappelijke voorzieningen. U vindt de beleidsnota grondbeleid (bijlagen) op overheid.nl

Snippergrond

Snippergrond is de naam voor kleine stukken grond van de gemeente van maximaal 100m² aaneengesloten die meestal grenzen aan de grond van bewoners of eigenaren. Dit kan ook water zijn, bijvoorbeeld aan een sloot, zodat u een boot kunt afmeren, of water dat u wilt dempen.

Project snippergrond

Het komt voor dat bewoners gebruik maken van gemeentegrond doordat de grond is toegevoegd aan de tuin. Als daarover nog geen afspraak is gemaakt wil de gemeente die afspraak alsnog maken, bijvoorbeeld door deze grond te koop aan te bieden. Gedurende de projectperiode schrijft de gemeente de bewoners aan die gebruik maken van gemeentegrond. Daarnaast is er snippergrond die momenteel nog niet wordt gebruikt, maar bewoners wel graag zouden willen kopen. Ook deze grond komt eventueel voor verkoop in aanmerking en geldt de tijdelijk projectprijs. Normaal is de verkoopprijs voor snippergrond € 238,00 per m², kosten koper. In de projectperiode tot 31 december 2021 is dat bedrag lager, te weten € 150,-- per m², kosten koper. Met de projectprijs stimuleren we inwoners om grond, die vaak een verrijking is voor de woonsituatie, te kopen. Niet in alle gevallen is koop van gemeentegrond mogelijk. De gemeente beoordeelt per situatie of de grond wel of niet verkocht kan worden.

Verkoopprijzen

 • In de projectperiode tot 31 december 2021 is het bedrag € 150,00 per m², kosten koper. Onder ‘kosten koper’ vallen bijvoorbeeld overdrachtsbelasting, notariskosten en kadasterkosten; deze kosten zijn voor de koper.
 • Na 31 december 2021 geldt het standaard verkooptarief uit de grondprijzenbrief weer.

Voorwaarden

Niet elke groenstrook is geschikt voor verkoop. Zo is de kans dat u snippergrond kunt aankopen in nieuwbouw wijken erg klein, zie ook de toestingsvoorwaarden. U kunt een aanvraag indienen voor de koop van snippergrond als:

 • de strook grond maximaal 100m² groot is
 • u eigenaar bent van een woonperceel in de gemeente Kaag en Braassem
 • uw perceel grenst aan een perceel gemeentegrond of -water.

Toetsingsvoorwaarden

Elke aanvraag wordt door de gemeente apart getoetst. U vindt de toetsingvoorwaarden in de beleidsnota snippergrond 2020 (bijlage) op overheid.nl. Bij de toets wordt bijvoorbeeld gekeken of:

 • De snippergrond onderdeel uitmaakt van een groen- en bomenstructuur
 • De snippergrond een functie heeft die behouden moet worden voor de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit of het aanzien van de omgeving
 • De verkeersveiligheid gewaarborgd blijft
 • Er ontwikkelingen te verwachten zijn waardoor de gemeente de grond nodig kan hebben voor bijvoorbeeld, woningbouw, wegen, klimaatadaptatie, parkeerplaatsen en dergelijke
 • Er in de snippergrond kabels of leidingen liggen; als dit het geval is wordt per situatie beoordeeld of de grond verkocht kan worden
 • Stroken grond in nieuwbouw wijken worden niet verkocht, die zijn of worden functioneel openbaar groen. U kunt dan ook geen aanvraag doen voor snippergrond in nieuwbouwwijken, waar de openbare ruimte nog moet worden ingericht. De gemeente heeft meestal nog geen zeggenschap over deze gronden. Daarbij, worden nieuwbouwwijken zodanig ingericht dat er geen gronden resteren zonder functie voor de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en aanzien van de omgeving.

Is één van bovenstaande toetsingsvoorwaarden van toepassing, dan wordt de grond niet verkocht. Zodra de gemeente heeft besloten om de grond wel of niet te verkopen, dan wordt de aanvrager hierover geïnformeerd. 

Bijzonderheden

Als u de snippergrond van de gemeente kunt kopen, betekent dat niet automatisch dat u het mag gebruiken zoals u wenst of er iets op mag bouwen. Het geldende bestemmingsplan laat niet overal het wenselijke gebruik en bebouwing toe. Per te verkopen snippergrond wordt beoordeeld, volgens de wettelijke regels, wat de mogelijkheden zijn en of de gemeente mee kan werken om het gebruik en bebouwing van de grond mogelijk te maken. Als de bestemming aangepast moet worden zijn de kosten voor de koper.

Aanvraag

U logt in via DigiD of eHerkenning of u vult de organisatiegegevens in.

Snippergrond kopen

Bijlagen

Om uw aanvraag goed te kunnen behandelen vragen wij u de volgende stukken met dit aanvraagformulier mee te sturen:

 • Een situatietekening/kadastrale kaart waar duidelijk de ligging van het stuk grond ten opzichte van de woning wordt aangegeven;
 • Een foto van de bestaande situatie.

Vragen

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de projectmedewerkers, mevrouw Vlasblom of de heer Brouwer via het algemeen telefoonnummer 071 332 72 72. Of u stuurt een e-mail naar info@kaagenbraasem.nl.