Regionale Energiestrategie (RES)

In de Regionale Energiestrategie Holland Rijnland staan de ambities voor duurzame opwek van elektriciteit en warmte.

In Nederland is het Klimaatakkoord getekend om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en de uitstoot van CO2 te beperken. Op basis daarvan hebben alle gemeentes, verdeeld in 30 Regionale Energiestrategie-regio’s, de opdracht gekregen om een plan op te stellen met de maatregelen die hiervoor nodig zijn. Dit doen we samen met onder andere de gemeenten in de regio Holland Rijnland. De Regionale Energiestrategie Holland Rijnland is een document waarin de regio voor 2030 en 2050 ambities beschrijft voor energiebesparing, duurzame opwek van elektriciteit en warmte.

Bijeenkomsten

Via het online duurzaamheidsplatform hebben wij toegelicht wat de opgaven zijn in onze gemeente wat betreft energiebesparing en de overstap naar duurzaam opgewekte elektriciteit. Daarna zijn wij met u in gesprek gegaan om uw mening te horen wat volgens u moet gebeuren om de eerste doelstelling in 2030 te behalen. De input is daarna aangeleverd bij Holland Rijnland.

RES 1.0 gewijzigd vastgesteld door gemeenteraad

In april 2021 is de eerste versie van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) van de regio Holland Rijnland opgeleverd. Hiermee geven dertien regiogemeenten, twee waterschappen, provincie Zuid-Holland en netbeheerder Liander richting aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Op maandag 31 mei heeft de gemeenteraad de RES 1.0 vastgesteld. U vindt de RES 1.0 op de website van Holland Rijnland. We zien bij onze inwoner veel zorgen, daarom heeft de raad besloten de zoekgebieden voor wind langs de A4 en op de grens met de Haarlemmermeer bij Leimuiden te schrappen. Maar de raad is wel van mening dat Kaag en Braassem haar steentje dient bij te dragen aan het Klimaatakkoord en de beperking van de CO2-uitstoot.

Nieuwe zoekgebieden wind langs infra

De raad heeft daarom het college de opdracht gegeven om, op korte termijn, nieuwe zoekgebieden voor windenergie langs infrastructuur te onderzoeken. Binnen Kaag en Braassem is dat bijvoorbeeld de N207 en N445. Bij deze nieuwe zoekgebieden dient rekening gehouden te worden met onder meer veiligheid, gezondheid, voldoende afstand tot woonkernen en zijn we afhankelijk van de ruimtelijke mogelijkheden die de provincie ons geeft. De uiteindelijke zoeklocaties dienen in samenspraak met inwoners en betrokkenen tot stand te komen.

Meedenken?

Wij willen graag met u en overige betrokkenen verder in gesprek. Op welke manier kunnen we als Kaag en Braassem invulling geven aan de energietransitie? Als u interesse heeft en mee wilt denken, dan kunt u uw gegevens achterlaten via ons contactformulier. Vermeld bij het onderwerp: 'meedenken over de energietransitie, t.a.v. I. Beelen'.

Meer informatie