Kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolheffing

Heeft u een laag inkomen en daardoor weinig financiële middelen? Misschien kunt u dan gedeeltelijke of volledige kwijtschelding krijgen. U hoeft dan slechts een deel van of helemaal geen afvalstoffenheffing en rioolheffing te betalen. Het hangt van uw inkomen en persoonlijke situatie af of u hiervoor in aanmerking komt. Er kan echter voor de voorlopige aanslag afvalstoffenheffing géén kwijtschelding worden aangevraagd. Indien de aanslag niet kan worden voldaan kunt u telefonisch contact opnemen.

Betalingscapaciteit en/of eigen vermogen

Elke aanvraag om kwijtschelding moet worden getoetst aan door het Rijk gestelde normen en regels; kijk voor meer informatie op Belastingdienst.nl. Er wordt bekeken of u over betalingscapaciteit en/of vermogen beschikt. Als u over vermogen beschikt, krijgt u geen kwijtschelding.

Vermogen volgens deze regeling is: alle bezittingen van aanvrager en partner. Vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit saldi op bankrekeningen die het geldende normbedrag te boven gaan, spaargeld, overwaarde van de eigen woning, de waarde van uw auto of de inrichting van uw woning.

De betalingscapaciteit wordt berekend door de in wet- en regelgeving bepaalde inkomensgegevens en benoemde uitgaven. Dit is het netto besteedbare inkomen. Dit netto besteedbaar inkomen wordt vergeleken met het normbedrag, dat is afgeleid van de bijstandsnorm. Is het netto besteedbaar inkomen hoger dan het normbedrag, dan volgt gedeeltelijke of geen kwijtschelding. 

Onder inkomen valt ook de heffingskorting(en), alimentatie, studiefinanciering, kostgangers.

Aan de uitgavenkant wordt rekening gehouden met woonlasten, ziektekostenpremie, betaling op belastingaanslagen, bevoorrechte schuld, betaalde alimentatie.

Bijzonderheden

Heeft u vorig jaar volledige kwijtschelding gekregen dan worden uw gegevens automatisch getoetst. De toetsing vindt plaats voordat de aanslagen worden verzonden. De gegevens worden bij diverse instanties opgevraagd. Komt u voor kwijtschelding in aanmerking dan hoeft u geen formulier meer in te vullen. Mocht u geen recht op kwijtschelding meer hebben dan wordt u hiervan uiteraard op de hoogte gebracht.

U kunt alleen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing kwijtschelding aanvragen, niet voor andere gemeentelijke belastingen. Voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing geldt dat u kwijtschelding kunt aanvragen voor maximaal 12 keer dat u de container laat legen of maximaal 52 keer dat u een vuilniszak weggooit.

Wanneer u kwijtschelding aanvraagt, krijgt u uitstel van betaling voor het bedrag van afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dit geldt dan niet voor de andere belastingen zoals onroerendezaakbelasting. Het bedrag van de andere belastingen kunt u in termijnen betalen met een automatische incasso.

Aanvraag

In de browsers Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome; niet in Internet Explorer: Direct online met DigiD (met DigiD van de persoon die de aanslag ontvangt)

Uw verzoek om kwijtschelding moet worden ingediend binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. De informatie hierover staat op het aanslagbiljet dat u ontvangt. Na ontvangst van een verzoek om kwijtschelding wordt automatisch uitstel van betaling verleend van de verschuldigde belasting tot het moment dat over uw verzoek is beslist.

Meer informatie

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag? Bel op werkdagen met telefoonnummer 14 0172 (spreek 'Alphen aan den Rijn' in en kies voor 'vragen over gemeentelijke belastingen') of stuur een e-mail naar belastingen@kaagenbraassem.nl. U kunt ook het contactformulier gemeentelijke belastingen van Gemeente Alphen aan den Rijn gebruiken.