In gebreke stellen bij te laat beslissen

Voor aanvragen en bezwaren geldt een termijn waarbinnen de gemeente een besluit moet nemen. Dit heet de beslistermijn. Is de gemeente te laat met beslissen? Dan heeft u mogelijk recht op een dwangsom en kunt u direct beroep instellen bij de rechter. U moet dan eerst de gemeente in gebreke stellen.

Hiermee geeft u de gemeente de gelegenheid alsnog binnen 2 weken een beslissing te nemen. Doet zij dit niet, dan heeft u in veel gevallen recht op een dwangsom en kunt u zelfs beroep instellen bij de rechter. De maximale hoogte van de dwangsom bedraagt € 1.440.

Voorwaarden

  • de wettelijke beslistermijn van uw aanvraag of bezwaar is verstreken
  • uw aanvraag of bezwaar is ontvankelijk en u bent belanghebbende.

Kosten

Geen.

Bijzonderheden

  • Bij een aanvraag is de beslistermijn meestal 8 weken. Bij een bezwaar kan de beslistermijn 6 tot 12 weken zijn. Soms gelden andere termijnen op grond van wetgeving.
  • De beslistermijn mag worden verlengd als voor een zorgvuldig besluit extra tijd nodig is. Indien dit van toepassing is, laat de gemeente u dit binnen de wettelijke termijn weten.
  • Uw aanvraag is (nog) niet compleet. De gemeente vraagt om aanvullende informatie en geeft aan binnen hoeveel tijd u deze informatie moet aanleveren. Deze extra tijd komt bovenop het aantal weken dat nodig is om een beslissing te nemen.
  • Kijk voor meer informatie over dwangsom bij te laat beslissen op Rijksoverheid.nl.
  • U heeft geen recht op een dwangsom in geval van verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • onderwerp aanvraag of bezwaar
  • zaaknummer of kenmerk
  • datum van aanvraag of bezwaar.

Ingebrekestelling bij te laat beslissen indienen  U logt in met DigiD of eHerkenning of u vult de organisatiegegevens in.

U ontvangt binnen 2 weken een reactie.